Kalkulačka

 
Finančný majetok
Peňažné prostriedky a pohľadávky z účtov (riadok 55 podľa súvahy)
Peňažné pohľadávky (do splatnosti), ktorých lehota splatnosti uplynie do 30 dní
(vystavené faktúry, ktorých lehota splatnosti uplynie najbližších 30 dní)
Peňažné pohľadávky po lehote splatnosti nie viac ako 30 dní
(vaše faktúry po splatnosti, nie však viac ako 30 dní)
Spolu:
Peňažné záväzky 30 dní po lehote splatnosti
Všetky peňažné záväzky 30 dní po lehote splatnosti
Peňažné záväzky s predĺženou lehotou splatnosti na základe dohody
Spolu:
Ak chcete, aby sme vás kontaktovali, vyplňte aspoň jeden údaj
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Výsledok:

Tento výpočet je stanovený Vyhláškou č. 643/2005 Z.z. Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predĺženia. 

Viac informácií


Referencie

Reštrukturalizácie v ktorých funkciu reštrukturalizačného správcu vykonávala JUDr. Ing. Veronika Škodová prebiehali pod jurisdikciou Okresného súdu Banská Bystrica.

Zobraziť referencie