Profil reštrukturalizačnej kancelárie

Kancelária správcu konkurznej podstaty a reštrukturalizačného správcu JUDr. Ing. Veroniky Škodovej PhD., je dynamicky sa rozvíjajúca kancelária, ktorá od svojho vzniku vo februári 2009 zaznamenáva neustály rast predovšetkým v procese právnych reštrukturalizácií. 

Počas procesu reštrukturalizácií sa stretávame s množstvom špecifických problémov pri riešení ktorých spolupracujeme s viacerými odborníkmi z oblastí práva, ekonomiky a krízového manažmentu. Kancelária správcu zastupuje a poskytuje poradenstvo v oblasti insolvenčného práva klientom tak v pozícií veriteľa ako aj v pozícií dlžníka, pričom dbá na profesionalitu a dohliada aby nevznikol prípadný konflikt záujmov.

Poslaním kancelárie je efektívne vyriešiť problémy klientov, zabrániť resp. predísť úpadku spoločnosti, ktorá má potenciál na dosahovanie ziskov, ozdraviť spoločnosť a zabezpečiť jej riadne fungovanie na trhu. Predpokladom úspešnej reštrukturalizácie sú vzájomná dôvera, úplnosť informácií, dodržiavanie dohôd a profesionalita reštrukturalizačného správcu JUDr. Ing. Veroniky Škodovej PhD. 

Profesionalita, dlhoročné skúsenosti a dobré meno správcu JUDr. Ing. Veroniky Škodovej PhD., v podnikateľskom prostredí významných veriteľov sú predpokladmi pre dosiahnutie stanovených obchodných a finančných cieľov v reštrukturalizovanom podniku.Reštrukturalizácia aj na blogu

Užitočné odkazy

Referencie

Reštrukturalizácie v ktorých funkciu reštrukturalizačného správcu vykonávala JUDr. Ing. Veronika Škodová prebiehali pod jurisdikciou Okresného súdu Banská Bystrica.

Zobraziť referencie

Novinky

  • 8. 11. 2012

    Vitajte na našej novej webstránke! V týchto miestach Vás budeme informovať o ponukových konaniach, predajoch hnuteľného a nehnuteľného majetku,dobrovoľných dražbách a pod.