Profil správcu

Štúdium práva som ukončila štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2008. V roku 2010 som úspešne vykonala rigoróznu skúšku v študijnom odbore obchodné právo v kombinácií s medzinárodným právom a získala som titul doktor práv „JUDr.“.

Medzičasom v roku 2009 som absolvovala odborné skúšky a získala oprávnenie MS SR na vykonávanie správcovskej činnosti. Následne som bola zapísaná do zoznamu správcov konkurznej podstaty, pričom okamžite po udelení oprávnenia som začala vykonávať správcovskú činnosť.

Počas štúdia na fakulte som súbežne študovala na Ekonomickej fakulte UMB, odbor financie, bankovníctvo, investovanie. Štúdium som ukončila v odbore personálny manažment na Trenčianskej Univerzite A. Dubčeka v Trenčíne, kde mi bol udelený titul inžinier „Ing.“ Momentálne pripravujem vv odbore obchodné a daňové právo - osobitne konkurz a reštrukturalizácia, počas ktorého pripravujem svoju prvú vedeckú monografiu.

Mojou špecializáciou správkyne je predovšetkým obchodné, korporátne, finančné a daňové právo. V rámci svojej praxe som sa podieľala na riešeniach špecifických právnych problémov predovšetkým v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Doposiaľ som realizovala 15 úspešných reštrukturalizácií, pričom portfólio mojej klientely tvoria tak obchodné spoločnosti, ktoré zamestnávajú 100+ zamestnancov a tvoria miliónové obraty, ako aj menšie a stredné podniky, ktoré sa dostali do krátkodobej finančnej neschopnosti a vyhľadali moju pomoc. Na základe mojich skúseností môžem povedať, že som odborníčkou v oblasti reštrukturalizácií spoločností, pričom poradenstvo v tejto komplikovanej a interdisciplinárnej oblasti poskytujem nielen obchodným spoločnostiam ale aj svojím kolegom, správcom a advokátskym kanceláriám. Nie je tiež žiadnou výnimkou, keď moje poradenstvo vyhľadávajú aj veritelia, ktorých taktiež zastupujem v iných konkurzných alebo reštrukturalizačných konaniach.


* Veronika Škodová je zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou S 1293 od 17.2.2009Reštrukturalizácia aj na blogu

Užitočné odkazy

Referencie

Reštrukturalizácie v ktorých funkciu reštrukturalizačného správcu vykonávala JUDr. Ing. Veronika Škodová prebiehali pod jurisdikciou Okresného súdu Banská Bystrica.

Zobraziť referencie

Novinky

  • 8. 11. 2012

    Vitajte na našej novej webstránke! V týchto miestach Vás budeme informovať o ponukových konaniach, predajoch hnuteľného a nehnuteľného majetku,dobrovoľných dražbách a pod.