Výhody a nevýhody reštrukturalizácie

Výhody reštrukturalizácie

 • súdna ochrana dlžníka pred veriteľmi
 • ozdravenie spoločnosti na základe odpustenia časti záväzkov (oddlženie)
 • ochrana majetku (nie je možné pristúpiť zo strany veriteľov k výkonu zabezpečovacieho práva, exekučné a súdne konania sa prerušujú a následne zastavujú)
 • poskytnutie časového priestoru na znovu naštartovanie spoločnosti (7 až 9 mesiacov)
 • ak počas reštrukturalizácie dôjde na súd veriteľský návrh na vyhlásenie konkurzu, súd návrh na vyhlásenie konkurzu uznesením odmietne.
 • dlžníkovi zanikajú staré záväzky a dáva sa mu možnosť úspešne pokračovať v podnikateľských aktivitách
 • zachovanie ekonomickej samostatnosti a právnej subjektivity dlžníka
 • zachovanie pracovných miest a pod.
 • odblokovanie bankových účtov dlžníka
 • nemožnosť započítať staré záväzky s novými záväzkami vzniknutými po začatí reštrukturalizácie ( spoločnosť staré záväzky po začatí reštrukturalizácie neplní, ale jej plniť musia)
 • dozor správcu nad procesom reštrukturalizácie
 • po úspešnej reštrukturalizácii spoločnosť funguje bez obmedzení
 • uspokojenie veriteľov vo väčšom rozsahu ako pri konkurze
 • pomerné a postupné uspokojenie veriteľov (rozloženie záväzkov na dlhšie obdobie)

Nevýhody reštrukturalizácie

 • Počas reštrukturalizácie schvaľuje právne úkony dlžníka správca (okrem bežných právnych úkonov)
 • V prípade neschválenia reštrukturalizačného plánu je na spoločnosť vyhlásený konkurz (Možnosť nahradiť nesúhlas skupiny s reštrukturalizačným plánom súdnym rozhodnutím)
 • V prípade neplnenia plánu voči veriteľovi ( ani po dodatočnej výzve) sa plán stáva právne neúčinným voči tomuto veriteľovi

Viac informácií


Referencie

Reštrukturalizácie v ktorých funkciu reštrukturalizačného správcu vykonávala JUDr. Ing. Veronika Škodová prebiehali pod jurisdikciou Okresného súdu Banská Bystrica.

Zobraziť referencie