Poradenstvo pre konkurzných a reštrukturalizačných správcov

Kancelária správcu JUDr. Ing. Veroniky poskytuje poradenstvo pre konkurzných a reštrukturalizačných správcov:

  • Poradenstvo pri spracovaní potrebnej dokumentácie
  • Identifikácia a oslovenie vhodných investorov
  • Poradenstvo pri oceňovaní podniku alebo jeho jednotlivých aktív, vrátane poradenstva pri zostavovaní súpisu majetku patriaceho do majetkovej podstaty a oceňovania jednotlivých položiek súpisu majetku
  • Asistencia pri rokovaniach s investormi
  • Asistencia pri príprave podkladov pre veriteľov, veriteľský výbor a právnikov
  • Poradenstvo pri speňažovaní majetku
  • Poradenstvo pri tvorbe reštrukturalizačných plánov


*V prípade možného konfliktu záujmov s konaniami kde je konkurzným alebo reštrukturalizačným správcom JUDr. Ing. Veronika Škodová sa táto služba neposkytuje.Reštrukturalizácia aj na blogu

Užitočné odkazy

Referencie

Reštrukturalizácie v ktorých funkciu reštrukturalizačného správcu vykonávala JUDr. Ing. Veronika Škodová prebiehali pod jurisdikciou Okresného súdu Banská Bystrica.

Zobraziť referencie

Novinky

  • 8. 11. 2012

    Vitajte na našej novej webstránke! V týchto miestach Vás budeme informovať o ponukových konaniach, predajoch hnuteľného a nehnuteľného majetku,dobrovoľných dražbách a pod.