Kalkulačka predĺženia

Vyplňte údaje pre výpočet:

Majetok Účtovná hodnota k 31.12. Predpokladaná obvyklá hodnota k 31.12
Nehnuteľnosti (riadok 012 + 013 Súvahy)
Ostatný investičný majetok (majetok bez leasingu)
(riadky 014 až 020 -104 súvahy)
Dlhodobý finančný majetok (riadok 021 Súvahy)
Zásoby (riadok 031) 
Pohľadávky (riadok 038 súvahy)
Finančný majetok (riadok 055)
Spolu majetok
Záväzky (riadok 088)
Výsledok

Vyplňte svoje kontaktné údaje, aby sme vás mohli kontaktovať (nepovinné)

E-mail:
Telefón: